Ôn thi Online

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo

Lượt xem : 85 | Cập nhật : 2014-12-03 04:17:54

Ở vi khuẩn và tảo, việc tổng hợp tinh bột và glycôgen cần hợp chất mở đầu là:
A. (Glucôzơ)n B. ADP – Glucôzơ C. Glucôzơ D. ATP – Glucôzơ

Đóng góp bởi : matongrung

Thể loại bài tập : vi khuẩn | tảo | sinh học 10 |

Bài tập khác

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)