Ôn thi Online

Tính độ dài đoạn thẳng

Lượt xem : 57 | Cập nhật : 2015-03-30 02:40:26

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 3cm; AD = 7cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC và BD.
b) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MD.

Đóng góp bởi : sonbong

Thể loại bài tập : toán học lớp 6 | trung điểm |

Bài tập khác

Tìm số nguyên trong

Tìm Ước chung lớn nhất trong

Tìm tập hợp con trong

Bội chung nhỏ nhất của (12, 16, 48) trong

Chứng minh phương trình có 1 nghiệm trong

Chứng minh phương trình có ba nghiệm trong

Tính các giới hạn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập tìm x trong

Số phần tử trong tập hợp trong

Bài tập về tập hợp trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Nêu vai trò của vi khuẩn trong

Đặc điểm cấu tạo của rêu trong

Điều kiện cho hạt nảy mầm trong

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh trong

Những loại thước đo độ dài trong

Đổi các đơn vị trong

Đơn vị đo độ dài hợp pháp trong

Động vật thuộc lá cá trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)