Ôn thi Online

. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch

Lượt xem : 185 | Cập nhật : 2015-04-26 04:43:31

Cho 0,85 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong cùng nhóm IA vào cốc chứa 49,18 gam H2O, thu được dung dịch A và 0,336 lít khí H2 (đkc)
a. Xác định tên hai kim loại
b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A.

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học lớp 10 | nồng độ phần trăm | kim loại |

Bài tập khác

Viết cấu hình electron nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng cracking trong

Bài tập về anken trong

Viết các đồng phân theo danh pháp trong

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11 trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Phương trình ion trong

Viết phương trình phân tử trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức phân tử trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Phân biệt 4 chất lỏng trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)