Ôn thi Online

Nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội

Lượt xem : 11 | Cập nhật : 2015-05-27 12:00:38

Những nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội là:
1. Rối loạn phân bào I; 2. Rối loạn phân bào 2;
3. Lai khác loài; 4. Tách tâm; 5. Dung hợp tâm.
Câu trả lời:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 1, 2, 3;

D. 1, 2, 3, 4, 5

Đóng góp bởi : ramthangrieng

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thế đa bội | sinh học lớp 10 | rối loạn phân bào |

Bài tập khác

Đặc điểm của thể đơn bội trong

Tính trạng chất lượng trong

Khái niệm về tính trạng tương phản trong

Khái niệm alen trong

Khái niệm dòng thuần về 1 tính trạng trong

Đặc tính di truyền của giống thuần chủng trong

Tính trạng trung gian trong

So sánh bản chất alen trội và alen lặn trong

Khái niệm kiểu gen trong

Khái niệm kiểu hình trong

Định nghĩa gen trong

Định nghĩa gen không alen trong

Khái niệm vốn gen trong

Điểm nổi bật trong nghiên cứu của Menđen trong

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào trong

Định luật di truyền phản ánh trong

Lai khác nhau về cặp tính trạng tương phản trong

Xác định kiểu gen đồng hợp hay dị hợp trong

Gen nhân và gen chất tế bào trong

Hiện tượng trội không hoàn toàn trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)