Ôn thi Online

Thực hiện phép chia

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2015-08-27 03:20:21

Thực hiện phép chia
Resized Image

Resized Image

Đóng góp bởi : ramthangbay

Thể loại bài tập : Thực hiện phép tính | đại số 8 |

Bài tập khác

Tìm giá trị của x trong

Phân tích đa tích thành nhân tử- toán 8 trong

Tính nhanh giá trị của biểu thức trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Bài tập về hai đường thẳng song song trong

Cấu túc không gian của prôtêin trong

Chất được vận chuyển qua màng trong

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ trong

Tính đa dạng của Prôtêin trong

Cấu trúc đa phân trong

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất trong

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn trong

Các cấu trúc của tế bào trong

Các cấp tổ chức sống trong

Sinh sản của động vật bậc cao trong

Nhịp tim với khối lượng cơ thể trong

Tính chất chung của các tế bào trong

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng trong

Vai trò của đường phân trong

Khái niệm hô hấp tế bào trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)