Ôn thi Online

Cân bằng các phản ứng hóa học

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2016-02-28 03:54:29

Cân bằng các phản ứng hóa học sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : chuotbach1

Thể loại bài tập : Cân bằng phản ứng hóa học | hóa học 8 |

Bài tập khác

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong Cân bằng phản ứng hóa học | hóa học 8 |

Lập công thức của hợp chất trong

Tính số phân tử trong

Lập phương trình hoá học trong

Vẽ sơ đồ nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính khối lượng hỗn hợp đầu trong

Tìm công thức phân tử trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm giá trị nguyên của biểu thức trong

Quy tắc nhân phân thức đại số trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép tính trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập theo chuyên mục

(1940)

(1049)

(751)

(689)

(538)

(527)

(490)

(474)

(469)

(456)

(433)

(430)

(410)

(408)

(405)

(360)

(353)

(342)

(341)

(326)

(312)

(310)

(297)

(295)

(281)

(253)

(246)

(244)

(236)

(234)

(226)

(202)

(197)

(196)

(196)

(187)

(186)

(184)

(149)

(148)