Ôn thi Online

Bài tập về bài tập lý thuyết sinh học 9

1 kết quả phù hợp trong mục bài tập lý thuyết sinh học 9
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kì của giảm phân I

Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân I< Lùi 1 Tiếp >