Ôn thi Online

Bài tập về biến đổi nhiễm sắc thể

1 kết quả phù hợp trong mục biến đổi nhiễm sắc thể
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân

Câu 1: Quan sát một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm (2n = 8). Người ta đếm được 80 NST kép và các NST của cặp đồng dạng đang tiến lại gần nhau và xẩy ra tiếp hợp.
Hãy cho biết hiện tượng đang xẩy ra tại thời điểm quan sát của nhóm tế bào này, trình bày đặc điểm của hiện tượng và cho biết có bao nhiêu tế bào tham gia vào quá trình?
Câu 2: Trình bày những biến đổi của nhiễm sắc thể qua các kỳ của quá trình nguyên phân< Lùi 1 Tiếp >