Ôn thi Online

Bài tập về biểu đồ thể hiện lượng mưa

1 kết quả phù hợp trong mục biểu đồ thể hiện lượng mưa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.< Lùi 1 Tiếp >