Ôn thi Online

Bài tập về chất hóa học

7 kết quả phù hợp trong mục chất hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

1- Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào ? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương .
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất nào làm mất màu dung dịch brom ?

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom ?

A) CH4 , C6H6

B) C2H2 , C2H4

C) CH4 , C2H2

D) C6H6 , C2H2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Al và Fe

Al và Fe có tính chất hóa học khác nhau cơ bản là :
A. Al tan trong dung dịch kiềm; Fe không tan được B. Fe tan trong dung dịch kiềm; Al không tan được
C. Al tan trong Axit ; Fe không tan được trong Axit D. Fe tan trong Axit ; Al không tan được trong Axit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất hóa học chung của kim lọai M là

Tính chất hóa học chung của kim lọai M là

A. tính khử, dễ nhường proton B. tính oxi hóa

C. tính khử, dễ nhường electron D. tính họat động mạnh;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai đa bội hóa

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.
A. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hoá.
B. Loài bông này được hình thành bằng cách gây đột biến đa bội.
C. Loài bông này được hình thành nhờ lai tự nhiên.
D. Loài bông này được hình thành nhờ gây đột biến bằng chất hoá học< Lùi 1 Tiếp >