Ôn thi Online

Bài tập về cơ cấu kinh tế

5 kết quả phù hợp trong mục cơ cấu kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta

a. Tại sao nước ta phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế?
b. Ba vùng kinh tế trọng điểm có vai trò như thế nào đối với các vùng kinh tế nước ta?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành và theo thành phần kinh tế của nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ cấu kinh tế vùng duyên hải nam trung bộ

Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế
(theo giá so sánh 1994) Đơn vị: tỉ đồng

1. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) và cơ cấu của nó phân theo khu vực kinh tế.
Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta thời kì 1995-2005 Câu II (2 điểm)< Lùi 1 Tiếp >