Ôn thi Online

Bài tập về công sai

7 kết quả phù hợp trong mục công sai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai

Cho một cấp số cộng \left ( u_{n} \right ) có: u1 = 1 và u2 = 5
a) Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
b) Tìm u2, u3, u4.
c) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai và công bội

Câu 1: cho (un) là một cấp số cộng vô hạn với u1=3, u9=-37; (vn) là một cấp số nhân vô hạn với v1=2, v6=486. Tìm công sai d của csc (un), công bội của csn (vn) và tính v10 + (u1+u2+...+u15).
Câu 2: tính
A=7+77+777+...+777...77(n số 7)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai của cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) được xác định bởi:

Resized Image1. Tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un).
2. Tìm số hạng thứ 101 và tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3. Số 1001 là số hạng thứ bao nhiêu.
4. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên để bằng 290.< Lùi 1 Tiếp >