Ôn thi Online

Bài tập về CTCT

26 kết quả phù hợp trong mục CTCT
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị n, m lần lượt là gì

0,1 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo thành pứ vừa hết với 0,3 mol NaOH. Giá trị n, m lần lượt là:

A. (H2N)2R(COOH)2. B. H2NRCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2RCOOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức nào sau đây là của X

X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức nào sau đây là của X ?

A. C7H12-(NH)-COOH B. C3H6-(NH)-COOH C. NH2-C3H5-(COOH) D. (NH2)2-C3H5-COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức cấu tạo của X là công thức nào

X là một \alpha- amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào?

A. C6H5- CH(NH2)-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH

C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. C3H7CH(NH2)CH2COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây

X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?

A. H2N- CH2-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH.C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. D. C3H7-CH(NH2)-COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Đốt cháy hoàn toàn 7.8 gam este X thu đựơc 11.44 gam CO2 (đktc) và 4.68 gam H2O. CTPT của X :

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của X

Đốt cháy hoàn toàn 14.8 gam este X thu đựơc 13.44 lit CO2 (đktc) và 10.8 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm CTPT

Đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam este X thu đựơc 8.8 lit CO2 (đktc) và 3.6 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

CTPT của X

Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam este X thu đựơc 2,24 lit CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của X

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi cho sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu dược 20 gam kết tủa. CTPT của X là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOCH3 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol este đơn chức thu 0.3 mol CO2 và 0.3 mol H2O. CTTQ của este là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo thu gọn của este

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp các chất đều có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là?.

A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm Công thức cấu tạo của este đó

Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dd AgNO3 / NH­3. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên gọi của các este

Este có công thức phân tử CH3 -COO-CH3 có tên gọi là:

A. metyl axetat. B. vinyl axetat. C. metyl fomiat. D. metyl propionat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên gọi của các este

Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi nào sau đây :

A.etyl axetat B. metyl propionat C. metyl fomat D. etyl fomat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Este C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng bạc

Este C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng bạc, có công thức cấu tạo như sau

A.CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH2CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào dưới đây không phải là este

Chất nào dưới đây không phải là este?

A. HCOOCH3 . B.CH3COOH . C.CH3COOCH3. D.HCOOC6H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên gọi của hợp chất

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT sau

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Este vinyl axetat có công thức là

Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Este metyl acrilat có công thức là

Este metyl acrilat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.< Lùi 1 2 ... Tiếp >