Ôn thi Online

Bài tập về cuộn cảm

10 kết quả phù hợp trong mục cuộn cảm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số dao động

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C =2pF, (lấy \pi^{2}=10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz.
C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ dòng điện hiệu dụng

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=100Ω, tụ điện C=\frac{10^{-4}}{\pi}F và cuộn cảm L=\frac{2}{\pi}H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng
u=200cos100\pi t(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. I = 2A. B. I = 1,4A.
C. I = 1A. D. I = 0,5A.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về mạch điện xoay chiều

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc \frac{\pi}{2}

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc \frac{\pi}{4}
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc \frac{\pi}{2}.

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc \frac{\pi}{4}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

sóng của máy thu vô tuyến

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4 mH và tụ xoay Cx . Biết rằng mạch này có thể thu được dải sóng có bước sóng từ \lambda_{1}=10m đến \lambda_{2}=60m. Miền biến thiên của tụ xoay Cx là
A.0,07pF\leq C_{X}\leq 2,5pF

B. 7pF\leq C_{X}\leq 252pF

C.0,7pF\leq C_{X}\leq 25pF

D. 0,14pF\leq C_{X}\leq 5,04pF

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động điện từ

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 \muH và tụ điện có điện dung 5\muF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5\pi.10^{-6}s B. 2,5\pi.10^{-6}s. C.10\pi.10^{-6}s D. 10^{-6}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện dung

Chọn câu đúng. Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60ρF đến 300ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn:
A. 0.17.10^{-4}H\leq \lambda\leq 78.10^{-4}H

B. 3,36.10^{-4}H\leq \lambda\leq 84.10^{-4}H

C. 0,17.10^{-4}H\leq \lambda\leq 15.10^{-4}H

D. 0,169.10^{-4}H\leq \lambda\leq 84.10^{-4}H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5μH và tụ điện C = 2000ρF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được:
A. 5957,7 m B. 18,84.104 m C. 18,84 m D. 188,4 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạch mắc song song

Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có = 60 m; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được = 80 m. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là
A. 48 m B. 140 m C. 70 m D. 100 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cường độ tức thời

Chọn câu đúng. Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch dao động là i = 0,05sin2000t. Tụ điện trong mạch có điện dung C = 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A.

0,5H

B.

100H

C.

5.10-5H

D.

0,05H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về chu kì dao động

Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm L = \frac{1}{\pi} và một tụ điện có điện dung C =\frac{1}{\pi}\mu F. Chu kì dao động của mạch là:
A. 0,02s; B. 0,2s; C. 0,002s; D. 2s;< Lùi 1 Tiếp >