Ôn thi Online

Bài tập về dạng lũy thừa

1 kết quả phù hợp trong mục dạng lũy thừa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Resized Image< Lùi 1 Tiếp >