Ôn thi Online

Bài tập về định luật Bôilơ - Mariôt

1 kết quả phù hợp trong mục định luật Bôilơ - Mariôt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

định luật Bôilơ - Mariôt

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôilơ - Mariôt
A. \frac{P_{1}}{V_{1}}=\frac{P_{2}}{V_{2}} B .P_{1}V_{1}=P_{2}V_{2} C. \frac{V_{1}}{P_{1}}=\frac{V_{2}}{P_{2}} D. P_{1}+V_{2}=P_{2}+V_{2}< Lùi 1 Tiếp >