Ôn thi Online

Bài tập về đối lưu

10 kết quả phù hợp trong mục đối lưu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về đối lưu

Đối lưu là gì?
Bức xạ nhiệt là gì?
Trong chân không và trong chất rắn có thể xảy ra đối lưu không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Truyền nhiệt bằng đối lưu

Chất nào sau đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?
A. Chất lỏng và chất khí B. Chất rắn và chất lỏng
C. Chất rắn và chất khí D. Chất khí, chất lỏng và chất rắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Truyền nhiệt bằng đối lưu

Chất nào sau đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?
A. Chất lỏng và chất khí B. Chất rắn và chất lỏng
C. Chất rắn và chất khí D. Chất khí, chất lỏng và chất rắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí của lớp ôdôn

Lớp Ôdôn nằm ở tầng nào?
a. Đối lưu b. Bình lưu c. Tầng cao khí quyển.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí của ozon

Lớp ô dôn nằm trong tầng
a. Đối lưu b. Bình lưu c. Tầng cao của khí quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của tầng khí quyển và con người

Tầng nào của khí quyển có quan hệ trực tiếp tới con người
a. Tầng bình lưu b. Tầng đối lưu c. Tầng cao của khí quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các tầng của khí quyển

Thế nào là lớp khí quyển ? Kể tên các tầng của khí quyển ? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của tầng đối lưu

Đặc điểm nào sau đây không phải của tầng đối lưu?
A. Chiều dày không đồng nhất
B. Tập trung 80% không khí trong khí quyển
C. Tập trung ¾ hơi nước và các phần tử bụi, muối, vi sinh vật,...
D. Tập trung phần lớn ôdôn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự truyền nhiệt của đối lưu

Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra :
A/ Chỉ ở chất lỏng và chất khí C/ Chỉ ở chất khí
B/ Chỉ ở chất lỏng D/ Cả ở chất lỏng ,chất khí và chất rắn< Lùi 1 Tiếp >