Ôn thi Online

Bài tập về đới nóng

10 kết quả phù hợp trong mục đới nóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường

Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng

Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng. Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu môi trường ở đới nóng

CÂU 1 : (1 điểm )
Em hãy nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?
(SGK Địa Lí 7, trang 18 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2 : (1,5 điểm )
Sự gia tăng dân số quá mức dẫn đến hậu quả gì ?
(SGK Địa Lí 7, trang 33 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên dân của sự di dân ở đới nóng

Nguyên dân của sự di dân ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động nông nghiệp ở đới nóng

Nêu những thuận lợi,khó khăn và giải pháp khắc phục trong hoạt động nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tỉ lệ phẩn trăm của dân số đới nóng

Dân số ở đới nóng chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới
A . 70% B . 50%
C . 80% D . 60%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoang mạc đới nóng

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì : a. Động vật ngủ đông dài. b. Sinh sản ít. c. Khả năng thích nghi không cao. d. Khí hậu rất khắc nghiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của Đới nóng

Giới hạn của Đới nóng ?
A. Từ xích đạo đến chí tuyến Bắc B. Khoảng giữa hai chí tuyến
C. Từ xích đạo đến vòng cực D. Hai bên chí tuyến Nam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả vấn đề di dân ở đới nóng

Trình bày nguyên nhân, hậu quả vấn đề di dân ở đới nóng? Biện pháp di dân tích cực có tác động đến kinh tế - xã hội như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của đới nóng

Trình bày vị trí, đặc điểm khí hậu của đới nóng (nhiệt đới).< Lùi 1 Tiếp >