Ôn thi Online

Bài tập về đột biến đa bội

4 kết quả phù hợp trong mục đột biến đa bội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của lai xa

Tại sao lai xa kèm đa bội hoá nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng lại ít xảy ra ở các loài động vật?
A. Vì đa bội hoá ít ảnh hưởng tới sức sống của thực vật.
B. Vì đa bội hoá có khi còn tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của thực vật.
C. Đột biến đa bội ở động vật thường làm mất cân bằng gen, làm rối loạn cơ chế xác định giới tính dẫn đến gây chết
D. Tất cả các nguyên nhân đã nêu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai đa bội hóa

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.
A. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hoá.
B. Loài bông này được hình thành bằng cách gây đột biến đa bội.
C. Loài bông này được hình thành nhờ lai tự nhiên.
D. Loài bông này được hình thành nhờ gây đột biến bằng chất hoá học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dạng đột biến

Người ta sử dụng dạng đột biến nào để xác định vị trí gen trên NST?
A. Lặp đoạn, chuyển đoạn. B. Mất đoạn, đột biến gen.
C. Mất đoạn, đột biến lệch bội. D. Đột biến đa bội, đột biến lệch bội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về biến dị

Khi chiếu xạ với cường đội thích hợp lên hạt đang nẩy mầm, đỉnh sinh trưởng, chồi ngọn người ta mong muốn tạo ra loại biến dị nào sau đây?
A. Đột biến xôma B. Đột biến đa bội C. Đột biến giao tử D. Đột biến tiền phôi< Lùi 1 Tiếp >