Ôn thi Online

Bài tập về giải phóng dân tộc

2 kết quả phù hợp trong mục giải phóng dân tộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á

Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ La-tinh là gì? Vì sao có sự khác biệt đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh

Khái quát về quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?< Lùi 1 Tiếp >