Ôn thi Online

Bài tập về gió

272 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau :
a) \lim_{x\rightarrow 3}\frac{x-\sqrt{2x+3}}{x^{2}-9}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy trình nhân giống vô tính

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ở cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Hãy nêu trình tự các bước thực hiện và một số ứng dụng của quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa của sinh giới

Những đặc điểm nào sau đây thể hiện sự tiến hoá của sinh giới: A: Sự phức tạp dần về tổ chức cơ thể B: Sự chuyên hoá về chức năng ngày càng cao. C: Sự liên hệ với môi trường ngày càng chặt chẽ D: Cả A, B và C E: tất cả đều sai

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển của giới thực vật

Giới thực vật xuất hiện và phát triển theo hướng nào? Quá trình đó đã trải qua bao nhiêu giai đoạn phát triển?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lai nghịch thuận

Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen q/đ tính trạng đó A. nằm trên nhiễm sắc thể thường. B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. C. nằm ở ngoài nhân. D. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp nhân giống hữu tính

Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng cách
A.Chiết cành B.Ghép cành C.Gieo hạt D.Giâm cành

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
1) \lim_{x\rightarrow -2}\frac{x^{2}+x-2}{x^{2}-4} 2) .\lim_{x\rightarrow +\infty }(\sqrt{4x^{2}+8x+1}-2x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn

Tính giới hạn sau:\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-cosx}{x^{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân sinh ra gió

Gío là gì? Nguyên nhân sinh ra gió?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau :I_{1}=\lim_{x\rightarrow 2}\frac{x-2}{3-\sqrt{x+7}}
I_{2}=lim\frac{1+2+...+(2n)}{n^{2}+3n+3}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Truyền thuyết Thánh Gióng

Truyền thuyết Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây:
A/ Thánh Gióng bay về trời. B/ Có nhiều hồ ao để lại.
C/ Tre đằng ngà có màu vàng óng. D/ Có một làng được gọi là Làng Gióng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 8 .

Câu 1 : Trình bày sợ khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật .

Câu 2 : Bác Hùng có nhóm máu O, cô Hương có nhóm máu B.

Huyết thanh của một bệnh nhân làm ngưng kết máu của bác Hùng , nhưng ngược lại không làm ngưng kết máu của cô Hương.

Hãy biện luận để tìm ra nhóm máu của bệnh nhân.

ps : Nguyễn Văn Sơn - THCS BÌNH SƠN

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguồn nguyên liệu trong chọn gíông

Nguồn nguyên liệu chủ yếu trong chọn gíng là :
a.Biến dị tổ hợp b.Đột biến NST c.Đột biến gen d.Cả a,b và c đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
a)lim\frac{1+2+....+n}{n^{2}+1}
b)lim\frac{3^{n}+5.4^{n}}{4^{n}-2^{n+1}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số phút trong một năm .

Một năm có bao nhiêu phút tất cả ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách nhân giống nhanh

Cách nhân giống nhanh và sạch bệnh nhất là: A. Giâm cành B. Chiết cành C. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm D. Ghép cây

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa tên truyện thánh gióng

Tên truyện “Thánh Gióng” thể hiện điều gì?
A. Thánh Gióng rất khác người bình thường. B.Sự lớn nhanh, ăn khoẻ của Gióng.
C. Tôn vinh người anh hùng làng Gióng. D.Gióng giúp nhân dân ta giết giặc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió

Quả và hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm gì?
Những nhóm nào trong giới thực vật được xếp vào thực vật bậc thấp? Tại sao?< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp >