Ôn thi Online

Bài tập về glyxerin

2 kết quả phù hợp trong mục glyxerin
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng hấp thụ ở ruột non

Với khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiêu hoá diễn ra thuận lợi, những chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non là những chất nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số căng bề mặt

Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm, đường kính trong là 40mm. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt glyxêrin ở 20^{\circ}C là 17,2mN. Hệ số căng bề mặt của glyxêrin ở nhiệt độ này bằng :
A.6,52.10^{-2}N/m B.8,5.10^{-2}N/m C.6,25.10^{-2}N/m D.5,65.10^{-2}N/m< Lùi 1 Tiếp >