Ôn thi Online

Bài tập về hàm số logarit

1 kết quả phù hợp trong mục hàm số logarit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=\log_{\sqrt{2}} \left ( \frac{x+1}{3-2x} \right )

b)y=\log _3(3^{x-1}-9)< Lùi 1 Tiếp >