Ôn thi Online

Bài tập về hệ hô hấp

6 kết quả phù hợp trong mục hệ hô hấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1: Trình bày xu hướng tiến hoá hệ hô hấp và hệ thần kinh ở động vật có xương sống (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ 2 đại diện có 3 hình thức di chuyển ? (1đ)
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ? biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hệ thần kinh của thỏ

Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ và hệ hô hấp của thỏ.

Trình bày hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan thuộc hệ hô hấp

Cơ quan nào không thuộc hệ hô hấp?
A. Mũi B. Khí quản, phế quản.
C. Thực quản. D. Phổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hút thuốc lá có hại đến hệ hô hấp

Hút thuốc lá có hại như thế nào đến hệ hô hấp?< Lùi 1 Tiếp >