Ôn thi Online

Bài tập về hiệu số

7 kết quả phù hợp trong mục hiệu số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tỉ lệ ,số lượng nuclêotit

Một gen có chiều dài 0,51micrômet. Hiệu số nuclêotit giữa loại G với loại không bổ sung với nó là 20%.
a. Xác định tỉ lệ ,số lượng nuclêotit từng loại của gen đó.
b. Gen trên có tổng số liên kết hiđrô là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số nucleotit trên từng đoạn mạch

Một gen có số liên kết hiđrô là 1725 và có Guanin chiếm15% tổng số nuclêôtit của gen
a, tính chiều dài và số nuclêôtit từng loại của gen
b. trên mạch thứ hai của gen có tích số % giữa Ađênin và Timin là 12% (biết A<T) và hiệu số giữa Guanin với Xitôzin là 10%. Hãy tìm số nuclêôtit từng loại ở mỗi mạch của gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Tại cùng 1 địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kỳ thỡ con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16(cm). Chiều dài của l_{A}l_{B} lần lượt là:
A. l_{A}=9 (cm), l_{B}=25 (cm) B. l_{A}=25(cm), l_{B}=34(cm)
C. l_{A}=18 (cm), l_{B}=9 (cm) D. l_{A}=34 (cm), l_{B}=18(cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 109513

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song

Cho tứ diện . Gọi là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song của điểm trên mặt phẳng theo phương chiếu là trọng tâm Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tìm hình chiếu song song của các điểm trong phép chiếu song song ở câu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba điểm A,B,C nằm ngoài mặt phẳng Hãy chọn phương chiếu

Cho ba điểm nằm ngoài mặt phẳng Giả sử song song với , còn cắt lần lượt tại . Hãy chọn phương chiếu sao cho hình chiếu của tam giác trên theo phương là một tam giác đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tam giác

Tam giác có hình chiếu song song là tam giác . Chứng minh rằng trọng tâm tam giác có hình chiếu là trọng tâm tam giác


< Lùi 1 Tiếp >