Ôn thi Online

Bài tập về hô hấp

56 kết quả phù hợp trong mục hô hấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của phổi

1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào ? Giải thích ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật

Câu 1: Hô hấp ở động vật là gì? Các hình thức hô hấp ở động vật ?
Câu 2: Nêu các giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật: các sản phẩm và nơi diễn ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn

Câu 1
Tại sao cá lên cạn không hô hấp được?
Câu 2
Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của quá trình thoát hơi nước

Câu 1: (2 điểm)
Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? Các con đường thoát hơi nước ở lá?
Câu 2:(2 điểm)
Phân biệt hô hấp hiếu khí với hô hấp kỵ khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình hô hấp tổng quát

-Hô hấp ở thực vật là gì?
-Phương trình hô hấp tổng quát .
-Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

a./ Hô hấp là gì? Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại (1,5 đ).
b./ Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của hô hấp và quang hợp

- Vì sao ở nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?
- Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật


Câu 1: Nêu các đặc điểm về cấu tạo của ống tiêu hoá ở thú ăn thực vật thích nghi với việc tiêu hoá cỏ? (2 điểm)
Câu 2: Có mấy hình thức hô hấp ở động vật? Mỗi hình thức nêu 2 đại diện sinh vật.(2 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1: Trình bày xu hướng tiến hoá hệ hô hấp và hệ thần kinh ở động vật có xương sống (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ 2 đại diện có 3 hình thức di chuyển ? (1đ)
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ? biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật

-Nêu các giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật: các sản phẩm và nơi diễn ra.
-Tại sao hệ tuần hoàn ở côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở, còn hệ tuần hoàn ở cá, chim , thú được gọi là hệ tuần hoàn kín ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật

Hô hấp ở động vật là gì? Các hình thức hô hấp ở động vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hô hấp thực vật và động vật

Câu 1
Cây hút nước vào sau đó lại thoát hơi nước qua lá, trong khi quá trình thoát hơi nuớc lại rất tiêu tốn năng lượng của cây. Như vậy thoát hơi nước có phải là một quá trình lãng phí năng lượng của cây không? Tại sao?
Câu 2
Hô hấp ở thực vật và hô hấp ở động vật có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp bảo quản nông phẩm

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu thế của hô hấp hiếu khí

Câu 1. a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao hành chục mét? (1đ)
b) Vì sao hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh? (1đ)
Câu 2.a) Các chất hữu cơ sau đây có vai trò gì trong pha tối của quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4? (2đ)
-RiDP( Ribulozơ 1.5 di phôtphat)
-AOA( axit ôxalô axêtic)
-RiDP- cacbôxilaza
-PEP (phôtpho enol pyruvat)
b) Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kỵ khí? Cho ví dụ về trường hợp cây phải chuyển sang hô hấp kỵ khí. (1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của thằn lằn

Thằn lằn thở bằng:
A. Mang B. Mang và phổi
C. Tim D. Phổi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của hệ số hô hấp

Ý nghĩa nào sau đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp?
A. Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.
B. Cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.
C. Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây
D. Xác định được cường độ quang hợp của cây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp là:
A. 30 – 35oC B. 20 – 25oC C. 40 – 45oC D. 10 – 20oC< Lùi 1 2 3 ... Tiếp >