Ôn thi Online

Bài tập về hóa học 8. sơ đồ phản ứng

1 kết quả phù hợp trong mục hóa học 8. sơ đồ phản ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí hiđro

Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric. Phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau:
Resized Image
1. Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.
2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
3. Tinh khối lượng muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng.< Lùi 1 Tiếp >