Ôn thi Online

Bài tập về hóa học

1873 kết quả phù hợp trong mục hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định phần trăm các chất

Hoà tan hoàn toàn 11,0 gam hỗn hợp G gồm: Al, Fe vào 250 ml H2SO4 2,0M thu được dung dịch X và 8,96 lít H2 ở đktc.
1/ Xác định %m của các chất trong G.
2/ Cho 530ml Ba(OH)2 1,0 M vào X thu được chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn Z. Xác định a.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ chất trong dung dịch

a) Hoà tan hoàn toàn 18,54 gam hỗn hợp A gồm Al và Al_{2}O_{3} trong dung dịch H_{2}SO_{4} loãng, dư sau phản ứng thu được 4,032 lít khí (ở đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?
b) Cũng với lượng hỗn hợp A trên hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H_{2}SO_{4} đặc, nóng thu được khí SO2 duy nhất, hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên bằng 360,0 ml dung dịch KOH 1,0 M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng ? (coi như thể tích không đổi)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng

a.Dẫn khí ozon vào dung dịch KI không màu, dung dịch nhuốm màu vàng nâu. Cho mẫu giấy quì tím vào dung dịch trên thì thấy giấy quì chuyển sang màu xanh. Hãy giải thích hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng?
Câu 5: (1,0 điểm)
b.Cho cân bằng sau trong một bình kín:

Resized Image

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi tăng nhiệt độ ? giảm áp suất ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện dãy biến hóa

a.Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau:

Resized Image
Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) ?
b. Thực hiện các phản ứng theo dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học để minh họa cho mỗi trường hợp sau:
a) Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iốt. (2 phương trình)
b) H2SO4 có tính axít mạnh và tính oxi hóa mạnh. (2 phương trình)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức phân tử của 2 axit

Một hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit axetic. Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hoà NaOH dư. Sau khi đã trung hoà đem cô cạn dung dịch đến khô thu được 1,0425g hỗn hợp muối khan.
a) Viết CTCT của 2 axit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
b) Tính giá trị của m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng chất rắn thu được

Đốt 12,4 (g) phốt pho trong khí oxi. Sau phản ứng thu được 21,3 (g) điphốtphopentaoxit. Tính.
a) Thể tích khí O2 (đktc) tham gia phản ứng) ?
b) Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ? Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào ? Vì sao ?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình

Cân bằng các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng kết tủa

Một hợp chất được cấu tạo từ 3 nguyên tố hóa học, có tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tử là mNa : mS : mO = 23 : 16 : 32.
a) Xác định CTHH của hợp chất, cho phân tử khối là 142đvC.
b) Cho 7,1g hợp chất trên vào dung dịch BaCl2 dư, thấy tạo thành chất kết tủa trắng.
Hãy tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu suất phản ứng là 97%.
Cho Na : 23; S : 32; O : 16; Mg : 24; Ba : 137; Al : 27.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hóa học

Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy phân loại và gọi tên các chất

a) Cho 4 chất rắn ở dạng bột là

Resized Image
Hãy nhận biết các chất trên.
( Dụng cụ hóa chất coi như có đủ )
b) Cho các công thức hóa học sau:

Resized Image
Hãy phân loại và gọi tên các chất trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ mol của dung dịch

Cho lượng sắt dư vào 50ml dung dịch HCl phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (đktc)
a. Viết phương trình hóa học xảy ra?
b. Tính khối lượng sắt đã phản ứng?
c. Tính nồng độ mol của dung dịch đã dùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất còn dư trong phản ứng

Sắt cháy trong oxi thu được oxit sắt từ. Nếu cho 8,4 gam sắt cháy trong bình chứa 1,12 lit khí oxi (đktc) thì
a. Khối lượng oxit sắt từ thu được là bao nhiêu?
b. Chất nào dư trong phản ứng? tính khối lượng chất dư?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (2 điểm)

Resized Image
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (2 điểm)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình hoá học

Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96lít H2 (ĐKTC).
a. Viết các phương trình hoá học ?
b. Tính a ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hoá học

Hoàn thành các phương trình hoá học sau (ghi rừ điều kiện phản ứng nếu có):
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức phân tử

Dẫn từ từ 8,96 lít khí H2 đktc qua m gam oxit sắt nung nóng. Sau phản ứng thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (pư xảy ra hoàn toàn).
1. Tìm giá tri m ?
2. Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

a. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tố X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại?
b. Từ các chất có sẵn sau đây:

Resized Image

Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:

Resized Image
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 94 ... Tiếp >