Ôn thi Online

Bài tập về hoành độ

23 kết quả phù hợp trong mục hoành độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Câu2(3đ): Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm

Câu1
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hàm số y = -2x + 4 có đồ thị là đường thẳng (d)
a)Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục toạ độ .
b)Tìm trên (d) điểm có hoành độ bằng trung độ .
Câu 2
Cho phương trình bậc hai ( ẩn số x) :
Resized Image
a) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính xác suất

Câu I
a, Tính tổng
Resized Image
b, Ban chấp hành đoàn trường có 18 học sinh trong đó khối 12 có 10 em, khối 11 có 5 em, khối 10 có 3 em. Cần chọn 8 em đi dự trai hè. Tính xắc suất để 8 em được chọn có cả 3 khối.
Câu II
a, Cho hàm số y=x.sinx . Chứng minh rằng:
Resized Image

b, Cho hàm số
Resized Image
(m là số thực)
Tìm m để tiếp tuyến của Resized Image tại điểm M có hoành độ x = -1 cắt đương tròn có phương trình
Resized Image
theo một dây cung AB có độ dài bé nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số y = ax + 2. hãy xác định hệ số a biết:
a) Đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = -4x +1.
b) Đồ thị của hàm số đi qua điểm A ( 1;5).
c) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x + 5 tại điểm có hoành độ x = -1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

-Ban cơ bản : Cho đồ thi hàm số (P) y = x^{2} và (D) y = mx+ m+1
a/ Vẽ (P) và (D) trong cùng hệ trục tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm bằng phép tính trong trường hợp m=3
b/ Định m để (P) và (D) tiếp xúc nhau
- Ban nâng cao : Lập phương trình (D) biết rằng (D) cắt trực tung tại điểm có tung độ là 4 và cắt đường thẳng y=2x+8 tại điểm có tung độ là 6
b/ Cho (D) cắt 2 trục Ox và Oy tại 2 điểm A và B .Tính S∆OAB
c/ Định m để (D) cắt (P) y = mx2 tại điểm có hoành độ lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1 Một xe mô tô đi từ A đến B (cách nhau 60km) theo thời gian đã ấn định. nửa quãng đường đầu xe đi nhanh hơn với vận tốc dự định 10km/h và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 6km/h. Biết rằng xe về đúng B với thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định của xe mô tô là bao nhiêu?
Bài 2) Cho hàm số: y = (k - 3)x + k’ (d) Tìm các giá trị của k, k’ để đường thẳng (d):
a) Đi qua hai điểm A(1;2), B(-3;4).
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Resized Image
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Resized Image
c) Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị


CÂU 1
1) Cho hàm số y-x^{3}+x^{2}-5x+1 . Xét dấu y’ .
2) Cho hàm số
Resized Image
CÂU2
1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=\frac{2x+3}{x+1} tại điểm thuộc đồ thị có hòanh độ xo= 0 .
2. Cho hàm số y = sin2x – 2sinx . Giải phương trình y’= 0 .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Cho hàm số y = -2x + 1 có đồ thị là đường thẳng (d).
1. Vẽ đường thẳng (d) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
2. Tìm các giá trị của m đề đường thẳng (d’) : y = (2 – m)x (với ) cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ âm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Cho hàm số
Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số
Resized Image
a) Tìm y’ từ đó tính y’(1/2)
b) Giải bất phương trình y’(x) < 0
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

1 Cho hàm số :

Resized Image

a)Khảo sát và vẽ đths khi m= 4.5
b)Tìm m sao cho đths (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số nghịch biến

Cho hàm số y=(m-2)x+m+3 (1)

1/ Tìm m để hàm số nghịch biến
2/ Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại điểm có hoành độ =3
3/ tìm m để y=-x+2 ; y=2x-1 ;và (1) cùng đi qua 1 điểm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về parabol

Cho Parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình:
(P):y=\frac{x^{2}}{2} ; (d):y=mx-m+2 ( m là tham số )
1/ Tìm m để đường thẳng (d) và Parabol (P) cùng đi qua điểm có hoành độ bằng 4.
2/ Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đường cao tam giác

1.a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số: y = 2x – 5 (1đ)
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị (d’) của hàm số này song song với (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 (1đ)
2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH đường cao, Biết BH = 9 cm, HC = 16 cm.
Tính AH; AB; AC; Sin C (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

(Oxy) cho (P): y=2x^{2} và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm

(Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x_{0}=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số
Resized Image
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ
.Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số .

Resized Image

1. Tính đạo hàm của hàm số trên?
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:
a. Tại điểm có hoành độ bằng -2.
b. Song song với đường thẳng y = 7x - 4.< Lùi 1 2 ... Tiếp >