Ôn thi Online

Bài tập về khí hậu gió mùa

4 kết quả phù hợp trong mục khí hậu gió mùa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa châu Á

Nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa của Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu khí hậu phổ biến của châu Á

Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là:
A. Khí hậu Địa Trung Hải và khí hậu gió mùa B. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa
C. Khí hậu lục địa và khí hậu hải dương D. Khí hậu hải dương và khí hậu Địa Trung Hải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu gió mùa ẩm nước ta

Em hóy chứng minh khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?< Lùi 1 Tiếp >