Ôn thi Online

Bài tập về kim loại

526 kết quả phù hợp trong mục kim loại
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaNO3. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mg là kim loại thuộc nhóm

Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

A. IIA. B. IA. C. IVA. D. IIIA.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

kim loại phản ứng được với dung dịch HCl

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom vào

A. anilin. B. ancol etylic. C. axit axetic. D. benzen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại trong dãy tác dụng được với nước

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

A. nhiệt phân MgCl2. B. điện phân dung dịch MgCl2.

C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. D. điện phân MgCl2 nóng chảy

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

A. CaCl2. B. KCl. C. KOH. D. NaNO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

kim loại được điều chế

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó

A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất tác dụng được với Na sinh ra H2 là

Cho dãy các chất: CH3OH, CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CHO, C6H5OH. Số chất trong dãy tác dụng được với Na sinh ra H2

A. 5. B. 2. C.3. D. 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai chất X, Y lần lượt là

Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe \xrightarrow{{ + X}}FeCl3 \xrightarrow{{ + Y}}Fe(OH)3. Hai chất X, Y lần lượt là

A. Cl2, NaOH. B. NaCl, Cu(OH)2. C. HCl, Al(OH)3. D. HCl, NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. NaOH, HCl. B. Na2SO4, KOH. C. KCl, NaNO3. D. NaCl, H2SO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại trong dãy mạnh nhất

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại trong dãy mạnh nhất là

A. K. B. Mg. C. Al. D. Na.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch

Nhôm oxit (Al2O3) không phản ứng được với dung dịch

A. NaOH. B. HNO3. C. H2SO4. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại tác dụng được với axit HCl

Kim loại tác dụng được với axit HCl là

A. Cu. B. Au. C. Ag. D. Zn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ba. B. Na. C. Fe. D. K

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

sản phẩm thu được là gì?

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất không phản ứng với brom

Chất không phản ứng với brom là

A. C6H5OH. B. C6H5NH2. C. CH3CH2OH. D. CH2=CH-COOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. CH2=CH-CHO. D. HCHO.< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 ... Tiếp >