Ôn thi Online

Bài tập về lưu vực

2 kết quả phù hợp trong mục lưu vực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên gọi của con sông chính

Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho con sông chính gọi là gì?
A. Phụ lưu. B. Chi lưu
C. Thủy chế. D. Lưu vực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lưu vực của một con sông

Lưu vực của một con sông là:
A. Vùng đất sông chảy qua.
B. Vùng đất nơi sông bắt nguồn.
C. Vùng đất nơi sông đổ vào.
D. Vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.< Lùi 1 Tiếp >