Ôn thi Online

Bài tập về lũy thừa

4 kết quả phù hợp trong mục lũy thừa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Cho các đơn thức:

Resized Image

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần

Cho hai đa thức :

Resized Image

a) Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Resized Image< Lùi 1 Tiếp >