Ôn thi Online

Bài tập về lý 12

782 kết quả phù hợp trong mục lý 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

con lắc đơn

một con lắc đơn dao động điều hòa, nếu tăng hiều dài lên 25% thì chu kỳ dao động là bao nhiêu:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông? Chế độ sông Mê Công khác với chế độ nước sông ở vùng Duyên Hải miền Trung nước ta như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh vùng núi đông Bắc và Tây Bắc

So sánh sự khác biệt giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc? giữa vùng núi Bắc Trường Sơn và Nam Trường sơn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu đặc trưng vùng Đông Bắc Bắc Bộ

Hãy xác định phạm vi và nêu những đặc trưng cơ bản về địa hình, khí hậu, tài nguyên và những hạn chế của miền địa lí tự nhiên: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động gió mùa ở nước ta

Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền kinh tế nước ta khi hội nhập quốc tế

Hãy nêu những thành tựu của nước ta trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế và khu vực.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ trọng của vật nuôi

Cho bảng số liệu sau:
SỐ LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ, NĂM 2005 (Đơn vị: nghìn con)

Resized Image
1.Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
2. Tại sao trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai nhà máy thủy điện lớn nhất

Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên là 2 vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của nước ta :
1.Hãy so sánh những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa 2 vùng này .
2.Xác định tên nhà máy ,địa điểm xây dựng, công suất thiết kế của 2 nhà máy thuỷ điện lớn nhất đang hoạt động ở mỗi vùng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy xác định hướng di chuyển của bão vào nước ta Thời gian hoạt động của mùa bão. Vùng nào của nước ta bị ảnh hưởng nhiều nhất và vùng nào ít bị ảnh hưởng nhất.
2. Dựa vào bản đồ hình thể, bản đồ đất Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của hai đồng bằng lớn nhất nước ta.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân bố cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a) Kể tên và nơi phân bố của các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.
b) Trình bày những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.
2. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên đối với phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong hai năm 1999 và 2005 (Đơn vị:%)

Resized Image

Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi từ năm 1999 đến năm 2005

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

a. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của các nước năm 2007
( Đơn vị %)

Resized Image

Cho biết A và B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?
b. Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp không có tính mùa vụ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a.nêu các vùng có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệpp so với tỏng diện tích gieo trồng đã sử dụngở các mức:dưới10%,từ10%-20%,trên
50%.
b.Nêu sự phân bố các cây công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập địa lý 12

Chứng minh rằng: giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên, làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc.

Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 ... Tiếp >