Ôn thi Online

Bài tập về mạng lục phương

1 kết quả phù hợp trong mục mạng lục phương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?

Đâu là nguyên nhân của các tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?
A. Do kim loại có mạng lập phương tâm khối
B. Do kim loại có mạng lập phương tâm diện
C. Do kim loại có mạng lục phương
D. Do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.< Lùi 1 Tiếp >