Ôn thi Online

Bài tập về mantozo

2 kết quả phù hợp trong mục mantozo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các phản ứng của glucozo

Cho các phát biểu sau Các phát biểu không đúng là

(1) glucozơ có phản ứng thuỷ phân tạo ancol etylic

(2) mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit

(3) mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2

(4) tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

(5) mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.

A. 3, 4 B. 2, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5.< Lùi 1 Tiếp >