Ôn thi Online

Bài tập về mắt lão

1 kết quả phù hợp trong mục mắt lão
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão

Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục: tật cận thị và tật mắt lão.< Lùi 1 Tiếp >