Ôn thi Online

Bài tập về nguyên phân

35 kết quả phù hợp trong mục nguyên phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân

Câu 1: Quan sát một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm (2n = 8). Người ta đếm được 80 NST kép và các NST của cặp đồng dạng đang tiến lại gần nhau và xẩy ra tiếp hợp.
Hãy cho biết hiện tượng đang xẩy ra tại thời điểm quan sát của nhóm tế bào này, trình bày đặc điểm của hiện tượng và cho biết có bao nhiêu tế bào tham gia vào quá trình?
Câu 2: Trình bày những biến đổi của nhiễm sắc thể qua các kỳ của quá trình nguyên phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của quá trình nguyên phân

Câu 1: (3đ)
Nêu diễn biến các kì của quá trình nguyên phân?Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ?
Câu 2 : (2đ)
Ở cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 28.Một tế bào đang tiến hành phân bào giảm phân.Tính số NST trong tế bào ở kì giữa I và kì sau II ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nêu quá trình nguyên phân. Ý nghĩa của nguyên phân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết quả của quá trình nguyên phân

a. Một tế bào có 2n = 8. Xác định số nhiễm sắc thể của tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I, kì giữa của giảm phân II?
b. Kết quả của quá trình nguyên phân, quá trình giảm phân?
c. Kiểu gen AaBb cho các loại giao tử nào? Nếu có sự rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong lần giảm phân I thì kiểu gen trên có thể cho ra các loại giao tử nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến dị tổ hợp

Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Câu 2: Nêu chức năng của NST?
Câu 3: Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân

1. So sánh hai quá trình nguyên phân và giảm phân?
2. Kể tên các thực phẩm ứng dụng quá trình lên men lactic? Tại sao khi để quả vải lâu ngày trong không khí sẽ có mìu chua?
Câu1b.
1. So sánh giảm phân I và giảm phân II?
2. Nêu ý nghĩa di truyền của các hoạt động sau đây của NST trong nguyên phân: duỗi xoán, đóng xoán, nhân đôi, phân li, xép thành một hàng thẳng trên mặt phẳng xích đạo?


0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm

Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào, người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. Các cá thể được tạo ra nói trên
A. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ
B. Tuỳ loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không
C. Không thể giao phối được với nhau
D. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm

Một tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Số cromatic ở kì sau là 16 C. số NST đơn ở kì giữa là 16
B. Số tâm động ở kì đầu là 8 D. Số cromatic ở kì đầu là 8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chu kì tế bào

Chu kì tế bào là :
A. khoảng thời gian giữa nguyên phân và giảm phân
B. khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào
C. không gian giữa 2 lần nguyên phân
D. không gian giữa 2 lần phân bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội

Một tế bào sinh dưỡng lưỡng bội 2n, qua 3 đợt nguyên phân liên tiếp đã nhận của môi trường nội bào cung cấp tương đương số NST đơn là 140 NST.
a/ Tính số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b/ Tính số tâm động và cromatic qua kì đâu và kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng
c/ Nếu trong lần nguyên phân đầu tiên, có 1 thoi vô sắc không được hình thành thì sẽ gây hậu quả gì? tính số lượng NST có trong mỗi tế bào ở trường hợp này.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân và giảm phân

So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân ở ruồi giấm

Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giao tử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

NST tại kỳ giữa của nguyên phân

a) Trình bày diễn biến của NST tại kỳ giữa của nguyên phân? Điều gì xảy ra tại kì giữa này một sợi tơ cảu thoi phân bào bị đứt?
b) Kiểu gen BbDd cho các loại giao tử nào? Nếu có sự rối loạn phân ly của cặp NST kép tương đồng trong giảm phân I thì kiểu gen trên có thể cho các loại giao tử nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của giảm phân

Nêu những điểm giống nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?
ý nghĩa của giảm phân là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp

Một tế bào của ruồi giấm 2n = 8 NST ,nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số cromatic ở kỳ giữa của lần nguyên phân cuối cùng là bao nhiêu :
A. 8 B. 64 C. 32 D. 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ

Hình thức sinh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ :
A. Giảm phân B. Nhân lên trong tế bào chủ
C. Nguyên phân D. Phân đôi(trực phân)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào của loài nguyên phân

Loài cà chua có bộ NST 2n = 24.Nếu 1 tế bào của loài nguyên phân thì số NST ,Cromatic và tâm động có trong mỗi tế bào con lần lượt là :
A. 24, 24 và 24 B. 24, 48 và 24 C. 24, O và 24 D. 12, 24 và 24< Lùi 1 2 ... Tiếp >