Ôn thi Online

Bài tập về nhịp hô hấp

1 kết quả phù hợp trong mục nhịp hô hấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của phổi

1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào ? Giải thích ?< Lùi 1 Tiếp >