Ôn thi Online

Bài tập về nông nghiệp

17 kết quả phù hợp trong mục nông nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp

a. (3,25 điểm) Nêu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành sản xuất nông nghiệp?
b. (0,75điểm) Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp đang mang dần tính chất công nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày đặc điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động nông nghiệp ở đới nóng

Nêu những thuận lợi,khó khăn và giải pháp khắc phục trong hoạt động nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền nông nghiệp Châu Âu

Trình bày đặc điểm của nền nông nghiệp Châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhâ nền nông nghiệp Châu Âu phát triển

Nêu nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Châu Âu đạt kết quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa

Khái quát về sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa. Vì sao đới ôn hòa sản xuất ra một khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có chất lượng cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản

Những nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nông nghiệp Trung và Nam Mĩ

Trình bày đặc điểm nông nghiệp Trung và Nam Mĩ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa phong kiến

Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là:

a. Sản xuất nông nghiệp. c. Nông nô được tự do.

b. Tự cấp, tự túc. d. a, b, c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

a. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của các nước năm 2007
( Đơn vị %)

Resized Image

Cho biết A và B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?
b. Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp không có tính mùa vụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của otraylia

Chứng minh rằng Ô-trây-li-a là nước có nền nông nghiệp phát triển cao.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành kinh tế phát triển nhất Châu Âu

Ngành kinh tế phát triển nhất ở Châu Âu là:
a. Dịch vụ.. c. Công nghiệp hiện đại
b. Công nghiệp truyền thống. d. Nông nghiệp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị: %)

a) Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990 đến 2005
b) Dựa vào biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ tăng trưởng nghành trồng trọt

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%). Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.
b) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới.< Lùi 1 Tiếp >