Ôn thi Online

Bài tập về phản ứng hóa học

439 kết quả phù hợp trong mục phản ứng hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại nào

Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại

A. Zn. B. Ag. C. Mg. D. Fe.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaNO3. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom vào

A. anilin. B. ancol etylic. C. axit axetic. D. benzen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

A. nhiệt phân MgCl2. B. điện phân dung dịch MgCl2.

C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. D. điện phân MgCl2 nóng chảy

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

A. CaCl2. B. KCl. C. KOH. D. NaNO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

kim loại được điều chế

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó

A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai chất X, Y lần lượt là

Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe \xrightarrow{{ + X}}FeCl3 \xrightarrow{{ + Y}}Fe(OH)3. Hai chất X, Y lần lượt là

A. Cl2, NaOH. B. NaCl, Cu(OH)2. C. HCl, Al(OH)3. D. HCl, NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. NaOH, HCl. B. Na2SO4, KOH. C. KCl, NaNO3. D. NaCl, H2SO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại tác dụng được với axit HCl

Kim loại tác dụng được với axit HCl là

A. Cu. B. Au. C. Ag. D. Zn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ba. B. Na. C. Fe. D. K

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

sản phẩm thu được là gì?

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. CH2=CH-CHO. D. HCHO.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tạo ra kim loại Ag từ?

Chất phản ứng được với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. CH3NH2. B. CH3CH2OH. C. CH3CHO. D. CH3COOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Axit axetic không phản ứng với

Axit axetic không phản ứng với

A. CaO. B. Na2SO4. C. NaOH. D. Na2CO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng (a+b) bằng

Cho phản ứng a Al + bHNO3 c Al(NO3)3 + dNO + eH2O

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng

A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

A. Fe. B. Fe2O3. C. FeCl. D. FeO.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế kim loại Ca từ CaCl2

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. nhiệt phân CaCl2. B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

C. điện phân dung dịch CaCl2. D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2. C. HCl. D. NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

A. CuSO4. B. Al2(SO4)3. C. MgSO4. D. ZnSO4.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Tiếp >