Ôn thi Online

Bài tập về Phương trình bậc hai

113 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Cho phương trình

Resized Image

, với m là tham số.
1. Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 1, sau đó tìm nghiệm còn lại.
2. Xác định m để phương trình có hai nghiệm .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có nghiệm nguyên dương

Cho phương trình bậc hai:x^{2}-\left ( m^{2}+m+1 \right ).\left ( x-n^{2}-1 \right )-\left ( n^{2}+1 \right )^{2}=0với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm dương

Cho phương trình bậc hai:

Resized Image
với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình bậc hai

Cho Resized Image

Lập một ph¬ơng trình bậc hai có các hệ số bằng số và có các nghiệm là
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc haiCho phương trình bậc hai (ẩn số x):Resized Image


a) Không giải phương trình, hãy tính:Resized Image


. b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có: Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải các bất phương trình

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm

Cho phương trình x^{2}-3x+1=0 . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, đặt S_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n} , Tính S_{7}

b) Cho phương trình ax^{2}+bx+c=0 , biết 2a + 2b + 3c=0. Chứng minh phương trình luôn có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Cho phương trình x2 + (m – 2)x - m + 1 = 0.
a.Giải phương trình với m = 1.
b.Tìm m để phương trình có 1 nghiệm là x1 = 2. Tìm nghiệm còn lại.
c.Tính giá trị của biểu thức A=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+6x_{1}x_{2} theo m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình (x2 – 2x + 3)(x2 – 2x + 5) = 8

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm

Tìm giá trị của để phương trình sau có ít nhất một nghiệm không âm: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu

a) Với giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?b) Cho phương trình: trong đó là tham số, .Tìm để phương trình có hai nghiệm: + cùng dương;+ cùng âm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hàm số liên tục

Giả sử có . Chứng minh: có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số m

Cho phương trình bậc hai:a) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiệnb) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiện.


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp >