Ôn thi Online

Bài tập về polime

143 kết quả phù hợp trong mục polime
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò cùa AND polimeraza

Vai trò cùa AND polimeraza trong quá trình nhân đôi của AND là:
A. Tháo xoắn phân tử AND B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch AND
C. Nối các đoạn Okazaki D. Lắp ráp các Nu tự do theo NTBS vào 2 mạch khuôn của ADN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

qúa trình phiên mã ARN

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:
(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã)
(2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' \rightarrow 5'
(3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc theo gen có chiều 3' \rightarrow 5'
(4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.
Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là :
A.(1)\rightarrow (4)\rightarrow (3)\rightarrow (2) B.(2)\rightarrow (3)\rightarrow (1)\rightarrow (4)
C. (1)\rightarrow (2)\rightarrow (3)\rightarrow (4) D. (2)\rightarrow (1)\rightarrow (3)\rightarrow (4)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng lưu hóa cao su

Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng

A. Giữ nguyên mạch polime B. Giảm mạch polime

C. Đipolime hóa D. Tăng mạch polime

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên Polime X

Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 154800. X là: A. Cao su isopren B. PE (polietilen) C. PVA (poli (vinyl axetat)) D. PVC (poli(vinyl clorua))

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng polime tạo thành

Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là: A. 7,296 gam B. 11,40 gam C. 11,12 gam D. 9,120 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập điều chế nhựa phenol-fomađehit

Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch nào sau đây ?

A. CH3CHO trong môi trường axit B. CH3COOH trong môi trường axit

C. HCOOH trong môi trường axit D. HCHO trong môi trường axit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào không thể tổng hợp được cao su

Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su ?

A. Đivinyl B. Isopren C. Clopren D. But-2-en

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách phân loại nào sau đây đúng

Cách phân loại nào sau đây đúng ?

A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo

C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime nào không bị thủy phân

Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ?

A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6 C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

nguyên liệu để sản xuất tơ visco

Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

A. Xenlulozơ B. Caprolactam C. Vinyl axetat D. Alanin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tơ nhân tạo

Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa tơ nhân tạo ?

A. Tơ capron, tơ axetat, tơ visco B. Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng - amoniac

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích -CH2-CH2-

Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được polietilen (PE). Số mắt xích -CH2-CH2- có trong lượng trên PE là

A. 3,614.1023 B. 3,720.1023 C. 12,460.1023 D. 4,140.1022

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng

Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, este phenyl benzoat và tơ nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là: A. 6. B. 5 C. 4 D. 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nào thuộc loại poliamit

Trong số các loại tơ sau

[- NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO -]n (1); [- NH-(CH2)5-CO -]n (2); [- C6H7O2(OOCCH3)3 -]n (3)

Tơ thuộc loại poliamit là: A. (1), (2), (3) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC

Trùng hợp hoàn toàn vinyl clorua thu được PVC có khối lượng phân tử 7,525.1022 u. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC nói trên là: A. 12,04.1021 B. 12,04.1022 C. 12,04.1020 D. 12,04.1023

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của các monome

Cho các polime sau: ( CH2-CH2 )n, ( CH2-CH=CH-CH2 )n, ( NH-CH2-CO )n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là

A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH

C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH D. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử của các monome tạo ra ABS

ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acrilonitrin (nitrin acrilic) với buta-1,3-đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là

A. C3H3N, C4H6, C8H8 B. C2H3N, C4H6, C8H8 C. C2H3N, C4H6, C8H6 D. C3H3N, C4H6, C8H6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan

Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là

A. Etilen glicol và axit ađipic B. Axit terephtalic và etilen glicol C. Axit α - aminocaproic D. Xenlulozơ trinitrat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Buta-1,3-đien tổng hợp cao su buna

Buta-1,3-đien là monome để tổng hợp cao su buna. Từ nguyên liệu nào không thể trực tiếp được monome đó?

A. C2H5OH B. CH3-CH2-CH2-CH3 C. CH3COONa D. CH2=CH-COONa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất phản ứng

Đem trùng hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm caosu buna và buta-1,3-đien dư. Lấy 1/2 sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy 10,2 g Br2 phản ứng.Vậy hiệu suất phản ứng là

A. 40% B. 80% C.60% D.79%< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp >