Ôn thi Online

Bài tập về quá trình nguyên phân

2 kết quả phù hợp trong mục quá trình nguyên phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân và giảm phân

So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân gồm

Quá trình phân chia nhân trong một chu kì nguyên phân bao gồm
a. Một kỳ c. Ba kỳ
b. Hai kỳ d. Bốn kỳ< Lùi 1 Tiếp >