Ôn thi Online

Bài tập về quỹ đạo

4 kết quả phù hợp trong mục quỹ đạo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều:
A. Tốc độ dài của các điểm nằm dọc bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
B. Tốc độ dài và tốc độ góc của các điểm nằm dọc theo bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
C. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
D. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn không đổi, còn tốc độ dài của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào sau đây?
A. Quỹ đạo là dường tròn
B. Vectơ vận tốc dài không đổi
C. Tốc độ góc không đổi
D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí của chất điểm theo thời gian

. Để xác định vị trí của chất điểm theo thời gian, ta cần
A. Một hệ tọa độ vuông góc.
B. Một vật làm mốc và một đồng hồ.
C. Một hệ quy chiếu.
D. Đường biểu diễn quỹ đạo chuyển động của chất điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về mặt phẳng quỹ đạo

Một chất điểm chuyển động trên một đường trũn bỏn kớnh r. Tại thời điểm t, chất điểm có vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt là v, \omega, a_{n} và p. Biểu thức nào sau đây không phải là mô men động lượng của chất điểm đối với trục đi qua tâm quay, vuông góc với mặt phẳng quỷ đạo?
A. mrv. B.mr\omega . C . pr. D. m\sqrt{a_{n}r^{3}}< Lùi 1 Tiếp >