Ôn thi Online

Bài tập về sắc tố

11 kết quả phù hợp trong mục sắc tố
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? Lớp vỏ kitin giàu can xi và sắc tố của tôm có ý nghĩa gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm pha sáng trong quang hợp

Câu 1 .Nêu khái niệm pha sáng trong quang hợp? Trong lá cây có những loại sắc tố quang hợp nào?
Câu 2 .Hình thái, giải phẩu của lá có đặc điểm gì phù hợp với chức năng nhận ánh sáng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại đường có vị ngọt nhất

1. Hoocmon giới tính có bản chất là:
a. Sterôit
b. Mỡ
c. Phốtpholipit
d. Sắc tố
2. Loại đường có vị ngọt nhất:
a. Đường đôi
b. Đường đơn
c. Đường đa
d. Các loại đường có vi 5ngọt như nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của hệ sắc tố quang hợp

Câu 1: (2,0 điểm)
1.1. Độ mở của khí khổng được điều tiết chủ yếu bởi tác nhân nào?
1.2. Trình bày cơ chế đóng - mở khí khổng bởi tác nhân ấy (không yêu cầu vẽ hình).

Câu 2: (2,0 điểm)
Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc Tây Nam Á

a) Trình bày hiện trạng và nguyên nhân của vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố thường xuyên xảy ra ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á?
b) Hậu quả của vấn đề đó đến phát triển kinh tế xã hội khu vực và thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của không bào

ở thực vật , không bào thực hiện chức năng nào sau đây ?
a. Chứa các chát dự trữ cho tế bào và cây
b. Chứa sắc tố tạo màu cho hoa
c, Bảo vệ tế bào và cây
d. Cả 3 chức năng trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lớp màng trong của ti thể

Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây ?
a. Enzim hô hấp c. Kháng thể
b. Hoocmon d. Sắc tố

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ của các sắc tố quang hợp

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ là : A. Phân giải chất hữu cơ.

B. Hấp thu năng lượng ánh sáng. C. Tổng hợp glucozo. D. Tiếp nhận CO2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của pha sáng quang hợp

Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là :
a. Các điện tử được giải phóng từ phân li nước
b. Sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng
c Sự giải phóng ôxid.
d. Sự tạo thành ATP và NADPH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất diệp lục

Chất diệp lục là tên gọi của sắc tố nào sau đây :
a. Sắc tố carôtenôit c. Clôroophin
b. Phicôbilin d. Carôtenôit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

loại sắc tố hấp thụ ánh sáng

Loại sắc tố sau đây hấp thụ được ánh sáng là :
a. Clôroophin c. Phicôbilin
b. Carôtenôit d. Cả 3 sắc tố trên< Lùi 1 Tiếp >