Ôn thi Online

Bài tập về sacarozo

3 kết quả phù hợp trong mục sacarozo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của phân tử ATP

Đường cấu tạo của phân tử ATP là :
a. Đêôxiribôzơ c.Ribôzơ
b. Xenlulôzơ d. Saccarôzơ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các phản ứng của glucozo

Cho các phát biểu sau Các phát biểu không đúng là

(1) glucozơ có phản ứng thuỷ phân tạo ancol etylic

(2) mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit

(3) mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2

(4) tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

(5) mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.

A. 3, 4 B. 2, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dung dịch hòa tanCu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

A. glucozo, fructozo, saccarozo và tinh bột B. glucozo, fructozo, saccarozo và xenlulozo

C. glucozo, fructozo, glixerol và saccarozo D. glucozo, fructozo, glixerol và tinh bột< Lùi 1 Tiếp >