Ôn thi Online

Bài tập về sinh học 10

312 kết quả phù hợp trong mục sinh học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây?

A. Thực vật và động vật
B. Động vật và nấm
C. Nấm và thực vật
D. Động vật và vi khuẩn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là :


a. Màng sinh chất , tế bào chất , vùng nhân
b. Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan

c. Màng sinh chất , các bào quan , vùng nhân

d. Nhân phân hóa , các bào quan , màng sinh chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là

A. Đều có kích thước rất lớn

B. Đều có tron tế bào của thực vật và động vật

C. Được bao bọc chỉ bởi 1 lớp màng đơn

D. Bào quan có lớp màng kép bao bọc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

A. Lưới nội chất
B. Chất nhiễm sắc
C. Khung tế bào
D. Màng sinh chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các loại miễn dịch

1.Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
2.Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bộ phận chính của cây xanh có hoa

Câu 1: ( 2 điểm ) Cây xanh có hoa có những cơ quan chính nào ? Chức năng ?

Câu 2 : ( 2điểm ) Những điều kiện nào cần thiết cho hạt nãy mầm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cảm ứng động vật

Câu 1 Cảm ứng ở động vật là gì? Nêu các cách cảm ứng ở động vật từ thấp đến cao ?
Câu 2 Hãy nêu 1 số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

Thế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt hướng động với ứng động

: Phân biệt hướng động với ứng động? Mỗi kiểu cảm ứng lấy 1 ví dụ.(2,5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật


Câu 1: Nêu các đặc điểm về cấu tạo của ống tiêu hoá ở thú ăn thực vật thích nghi với việc tiêu hoá cỏ? (2 điểm)
Câu 2: Có mấy hình thức hô hấp ở động vật? Mỗi hình thức nêu 2 đại diện sinh vật.(2 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân

Câu 1: Quan sát một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm (2n = 8). Người ta đếm được 80 NST kép và các NST của cặp đồng dạng đang tiến lại gần nhau và xẩy ra tiếp hợp.
Hãy cho biết hiện tượng đang xẩy ra tại thời điểm quan sát của nhóm tế bào này, trình bày đặc điểm của hiện tượng và cho biết có bao nhiêu tế bào tham gia vào quá trình?
Câu 2: Trình bày những biến đổi của nhiễm sắc thể qua các kỳ của quá trình nguyên phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS

Trình bày các giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS? Tại sao bệnh nhân AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trương nuôi cấy liên tục

Câu 1) Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục? Trong điều kiện nuôi cấy liên tục, sự sinh trưởng của vi sinh vật có xẩy ra pha suy vong không? Tại sao?
Câu 2) Nêu tóm tắt chu trình nhân lên của virut trong tế vật bào chủ? Vì sao mỗi loại virut chỉ xâm nhập vào một loại tế bào nhất định?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất

Hãy nêu một số ứng dụng của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của enzim

Câu 1
Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ?
Câu 2 Một gen chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X
a) Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen ?
b) Tính số vòng xoắn, chiều dài của gen ?
--------------------------------------

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

4 pha sinh trưởng của quần thể

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ? Vì sao,
quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát,còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... Tiếp >