Ôn thi Online

Bài tập về sinh học 7

230 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại của trùng kiết lỵ

Câu 1 )
Trùng kiết lỵ có hại như thế nào đối với sức khỏe con người ?
Câu 2 )
Nhiều ao đào thả cá , trai không thả mà tự nhiên có , tại sao ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp

Câu 1
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?
Câu 2(2điểm)
Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng : về tập tính và môi trường sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm quang hợp

Thế nào là quang hợp? Vì sao nói quá trình hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1: Trình bày xu hướng tiến hoá hệ hô hấp và hệ thần kinh ở động vật có xương sống (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ 2 đại diện có 3 hình thức di chuyển ? (1đ)
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ? biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp bò sát.

Câu 1 (2.0đ): Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?
Câu 2 (2.0đ): Đặc điểm chung của lớp bò sát.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của Trùng giày

Câu 1: (2điểm)
Mô tả hình dạng và cấu tạo của Trùng giày? ( có vẽ hình)
Câu 2: (2điểm)
Nêu vai trò của ngành Ruột khoang?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN.

Hãy nêu lợi ích của sự thụ tinh trong, đẻ con, phôi phát tiển trực tiếp, không hoặc có nhau thai, các hình thức bảo vệ trứng và nuôi con?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa

Thiết kế thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?
Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của động vật có xương sống

a- Những động vật có xương sống nào thường có hại cho mùa màng?
b- Trình bày xu hướng tiến hoá của hệ hô hấp ở động vật có xương sống?
c- Mức độ tiến hoá của người so với thú về cấu tạo các chi được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

a.Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.
b.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu vai trò của Bò sát

a.Nêu đặc điểm chung của Bò sát.
b.Nêu vai trò của Bò sát

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

a.Trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư.
b.Nêu vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh

Em hãy nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo da chim bồ câu

Đặc điểm cấu tạo da chim bồ câu:
A. Da khô. B. Da khô có vảy sừng
C. Da trần. D. Da ẩm ướt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của thằn lằn

Thằn lằn thở bằng:
A. Mang B. Mang và phổi
C. Tim D. Phổi< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp >