Ôn thi Online

Bài tập về sinh sản

73 kết quả phù hợp trong mục sinh sản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những bộ phận của hạt

1.Hạt gồm những bộ phận nào ? Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?
2.Quả và hạt có những cách phát tán nào? Mỗi loại cho 2 ví dụ.
3.Trình bày chu trình sinh sản và phát triển của cây dương xỉ ? Từ đó nêu điểm tiến hóa của cây dương xỉ so với cây rêu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn

Nếu từ 5 tế bào lưỡng bội nằm gần lỗ thông của noãn và 5 tế bào mẹ hạt phấn cùng thực hiện quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn. vậy kết quả sẽ tạo ra bao nhiêu noãn cầu (trứng), bao nhiêu tế bào đơn bội bị tiêu biến, bao nhiêu hạt phấn và bao nhiêu nhân của hạt phấn (gồm nhân sinh sản và nhân sinh dưỡng)? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính và hữu tính

Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở động vật

Các câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a) Bộ NST của các tế bào có mặt trong túi phôi là: tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
b) Ưu điểm của sinh sản vô tính ở động vật là tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
c) Cơ sở khoa học của thuốc tránh thai là làm tăng nồng độ Progesteron và Ostrogen trong máu ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH nên trứng không chín và rụng.
d) Phương thức đẻ trứng tiến hóa hơn phương thức đẻ con vì phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cảm ứng động vật

Câu 1 Cảm ứng ở động vật là gì? Nêu các cách cảm ứng ở động vật từ thấp đến cao ?
Câu 2 Hãy nêu 1 số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Câu1. Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật?
Câu 2. Tại sao nói sinh sản hữu tính tiến hoá hơn sinh sản vô tính?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến dị tổ hợp

Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Câu 2: Nêu chức năng của NST?
Câu 3: Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những biến đổi hình thái của NST

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kỳ nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ? Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

a.Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.
b.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính

a. Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính ?
b Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật có những ưu diểm và hạn chế gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Em hãy kể tên các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh sản của rêu

Cơ quan sinh sản của rêu là:
a. bào tử c. Túi bào tử
b. nón d. Hạt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của giun đũa

Hình thức sinh sản của giun đũa là:
a. Sinh sản vô tính. b. Sinh sản hữu tính
c. Sinh sản mọc chồi. d. Sinh sản phân đôi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của san hô

Hình thức sinh sản giống giữa san hô và thủy tức là:
a. Tái sinh. b. Thụ tinh. c. Mọc chồi. d. Tái sinh và mọc chồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về sinh sản vô tính

Sinh sản vô tính là gì? Trình bày những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?
Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật?< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp >